تبلیغات
درس عربی دوم راهنمایی - اسم مذکر یا مؤنث و اسم اشاره آنها و کلمات پرسشی و ...
درس عربی دوم راهنمایی

درس اول
انواع اسم

هدف
1– یادگیری لغات جدید

2– یادآوری که شامل قواعد زیر می باشد:
2-۱ - اسم مذکر یا مؤنث
2-۲ – اسم اشاره مذکر و مؤنث
2-۳ – کلمات پرسشی و نحوه جواب دادن به آن
2-۴ – جمعهای مذکر سالم مؤنث سالم مکسر
2-۵ – انواع کلمه اسم فعل و حرف  ترجمه درس اول راستی و درستی و حیله و نیرنگ

۲ مرد در شهری بودند، حیله گر و ساده لوح.
این دو مرد به خارج از شهر رفتند.
و بعد از مدتی ثروت زیادی به دست آوردند.
ساده لوح گفت: مقداری از آن را بر می داریم و بقیه را زیر این درخت دفن می کنیم. پس دوستش قبول کرد.بعد از مدتی .... ( بعد از چند روز ....)
حیله گر رفت و پولها را برداشت.
و بعد از مدتی
دوستش آمد و گفت: من به پول نیاز دارم – می رویم و پولها را بر می داریم.
پس با هم رفتند....
و وقتی که به آن درخت رسیدند پولها را پیدا نکردند!(حیله گر): عجیب است ... هان ... تو پولها را دزدیدی ؟ !
(ساده لوح) : هرگز ... ! به خدا .... ! نه .... !
(حیله گر): بله .... دزدان این چنین هستند !
پس پیش (نزد) قاضی رفتند...
(قاضی): چه کسی پولها را دزدیه است ؟
(حیله گر): به خدا ... قطعاً این مرد پولها را دزدیده است.
(قاضی) : آیا نزد تو شاهدی است.
(حیله گر): بله ... ! درخت ... !
قاضی تعجب کرد ...روز بعد:
قاضی نزد درخت رفت ...
(قاضی) ای درخت ! چه کسی پولها را دزدید ؟ ....
پس صدایی شنید :
آن مرد ... پولها را دزدید !
قاضی بسیار تعجب کرد !
و فهمید که شخصی داخل درخت است.
پس دستور داد به جمع آوری هیزم و افروختن آتش دور درخت.
پس آن شخص ترسید و از آن خارج شد. (حیله گر)
پس حیله آشکار شد و حیله گر رسوا شد.


   قانون
اسم

مؤنث: بعضی اسمها به حرف «ة» ختم می شوند که به این اسمها مؤنث می گوییم.
مانند: الجنّة ، آیة
مذکر : به بیشتر اسم هایی که دارای این علامت نیستند مذکر می گوئیم.
مانند : ربّ – العالمین – یوم
   اسم اشاره

مذکر
هذا (اسم اشاره به نزدیک) مانند : هذا صِراطُ مستقیم.
ذلک (اسم اشاره به دور) مانند : ذلک فَضْلُ الله .

مؤنث
هذه (اسم اشاره به نزدیک ) مانند : لا تَقْرَبا هذه الشَّجَرة .
تلک (اسم اشاره به دور ) مانند : تلک ، الْجَنَّة ُ .... .
 

اسم اشاره مثنی:
الف) مذکر :
هذان - هذین
ب) مؤنث :
هاتان – هاتین

اسم اشاره جمع :
الف ) مذکر – هؤلاء
ب ) مؤنث – اولئک
 

کلمات پرسشی:
هل = آیا ؟ -> هل انتم مسلمون ؟
ما = چه چیزی ؟ -> أین بقیّة الله ؟
مَن = که، چه کسی ؟ -> مَنْ المُؤمِنُ؟
أین = کجا -> ما هذا ؟

کلمات جواب:
در جواب پرسش هایی که با «هل» آغاز می شوند:
نعم – لا
در جواب پرسش هایی که با «أینَ» آغاز می شوند.
تحت – فوق – جَنْب – أمام – خَلْف – علی – فی
   اسم:

الف) مفرد : اسمهایی که برای یک نفر یا یک چیز به کار می رود.
مانند : ایمان، مؤمن – شاکر
ب ) مثنی : اسمهایی که برای دو نفر یا دو چیز به کار می رود، که برای مثنی کردن از علامت «ان» یا «یْنِ» استفاده می کنیم.
مانند : صدیقانِ مُسْلِمَیْنِ
ج) جمع : اسمهایی که برای چند نفر یا چند چیز به کار می رود، که برای جمع کردن از علامت «ونَ» یا «ین» یا «ات» استفاده می کنیم.
مانند : المومنون – المؤمنین – المؤمنات –
   اسمهای جمع :

الف ) جمع مذکر سالم: اسمهایی که با علامت «ونَ» و «ین» بسته می شوند، فقط برای مذکر به کار می روند.
مانند : المؤمنون َ – المؤمنین َ
ب ) جمع مؤنث سالم: اسمهایی که با «ات» جمه بسته می شوند، غالباً برای مؤنث (انسان و غیرانسان) به کار می روند.
مانند : المؤمنات
ج ) جمع مکسر: با تغییر دادن حروف و حرکات اسم مفرد، جمع مکسر ایجاد می شود (انسان و غیر انسان).
مانند: تلامیذ
   کلمه:

الف ) اسم : برای معرفی اشیاء و اشخاص به کار می رود.
مانند : علی، حسن
ب ) فعل: دارای زمان و مفهوم انجام کار یا داشتن حالت است.
مانند : ذَهَبَ، کَتَبَ
ج ) حرف: حرفها غالباً همراه اسم یا فعل بکار می روند.
مانند: فی الصَفِ، عَلی المِنضَدَة.

علامت اسم:
الف ) ال -> مانند : هذا کِتابُ مُصَدِقُ .
ب ) تنوین -> مانند : خَلَقَ اللّهُ السّماواتِ و الارْضَ بالْحَقّ.
   تمرین های درس او ل:
۱ – با توجه به متن درس گزینه صحیح را انتخاب کنید.

۱ . هل أمرً الْقاضی بِجَمْعِ الْحَطَبِ ؟
الف ) نعم
ب ) لا

۲ . هل سَرَقَ الرَّجُلُ الأمْوالَ ؟
الف ) نعم
ب ) لا

۳ . هل ظَهَرَ الْمَکْرُ و افْتَضَحَ الْمکّاد؟
الف ) نعم
ب ) لا
   ۲ – با توجه به متن درس، پاسخ درست را با علامت مشخص کنید:

۱- مَنْ سأل، أیَّتها الشّجرة : مَنْ سَوَقَ الأسوالَ؟
الف ) الرجل الساذج
ب ) القاضی

۲ – مَنْ خافَ و خَرَجَ مِن داخلِ الشَّجَرة ؟
الف) الرجل
ب ) القاضی

۳ – مَنْ قال نَذْهَبُ و نأخذُ الأموالَ ؟
الف ) الرجل المکار
ب ) الرجل الساذج
   ۳ – پاسخ صحیح را انتخاب کنید؟

الف ) خافَ         1- رسیدند
ب ) وَصَلا         2- دزدید
ج ) طَلَبَ         3- دستور داد
د ) سَأل         4- گرفت
ه) سَرَقَ         5- پرسید
و )أخَذَ         6- شنید
م) سَمِعَ         7- ترسید
ی ) أمَرَ         8- طلب کرد
   ۴ – با توجه به شماره اسمهای جمع نوع کلمه را مشخص کنید:

۱ – جمع مذکر سالم
۲ – جمع مؤنث سالم
۳ – جمع مکسر

الف ) مفلحون
ب ) صالحات
ج ) بیوت
د) آیات
ه) محسنین
م) اسماء
و ) ظلمات
ی ) ایام
   ۵– پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

۱ – أمَرَ          ۲ – عَلِمَ         ۳ – کثیرة

الف ) کَمْ مِنْ فِئَة قلیلةٍ غَلََبَت فِئةً بإذْنِ اللّه .
ب ) قُلْ رَبیّ بالقِسط.
ج ) قد کُلُ أُناسٍ مَشْرَبََهم.
 


نوشته شده در جمعه 7 آبان 1389 ساعت 01:39 ق.ظ توسط رضا موسی زاده نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت


كد ماوس